รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504050395นายสาริษฐ์ งามศรีวิเศษ
249607180327นายสำราญ ด้วงน้อย
350507180250นายปฏิภาณ พลอยน้อย
450507180359นางสาวรุสนี พันชั่ง
550507180417นายศรายุทธ ลูกอิน
650507180573นายบัณพร พยัคฆา
750507180466นายสุขสมบัติ แซ่จู
850607180275นายวันชนะ สงวนศิลป์
950507180375นางสาววรลักษม์ พงษ์พิสุทธิ์
1050507180557นางสาวอรุณวัชรี ซิ้มเจริญ
1150507180565นางสาวจันทิมา จะโรรัมย์
1250607180127นายธีรวัฒน์ แจ้งจันทร์
1350607180267นายวัชรพงษ์ แจ้งจันทร์
1450607180317นายวิษณุ แก้วสมบูรณ์
1550607180341นายสมเกียรติ คร้ามใจ
1650507180581นายประวีณวัช วิสุทธิรัตน์
1750507180144นายฐิติพงศ์ อรุณรักษ์
1850607180135นายธีรพงษ์ แซ่เล้า
1950607180408นายอนุพงศ์ รุจิรักษ์กานต์
2050507180409นายวิทยา กิจสมัคร
2150507180326นางสาวภรณ์ทิพย์ ผ่องแผ้ว
2250507180300นายพิเชษฐ์ มากทรัพย์
2350607180200นายพิเชฐ เลิศโรจน์อนันต์