รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149507180302นายอภิชาติ เอมชาวนา
250507180078นางสาวจารุวรรณ ลี้เจริญ
350507180524นายหะริน เกษตรสิน
450607180036นายเกษมพงษ์ เกษมวรคุณ
550607180168นายนุพล อินทร์งาม
650607180382นายสุรสิทธิ์ บำรุงคีรี
750507180482นางสาวสุพัตรา เรืองเชื้อเหมือน
850607180457นายเฉลิมเกียรติ ปัตพี
9516071800044นายธีรวุฒิ พรหมวิจิตต์
10515071800319นางสาววรรณิสา บุญยอด
11515071800384นางสาวพรรณิภา วรรณชาติ
12516071800135นางสาวอารีรัตน์ โฉมจันทร์
13515071800392นางสาวกนกพร ทราบรัมย์
14515071800368นายชุณหกร บุญช่วย
15525071800219นางสาวนนทยา กล้าหาญ