รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525071800656นายเมธาวี เอื้อมสราญวรกุล
2516071800119นายอดิศร นุตะระ
3525071800839นายธันวา นพพิบูลย์
4535071800028นายวัชรากร พงศ์เนตรวิไล
5525071800599นายเสกสรร แก้วคำไสย์