รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535071800036นางสาวกฤษฎาพร กันไชยต๊ะ
2545071800597นางสาวเสาวณีย์ ทับทิม
3545071800555นางสาววรารัตน์ อุสาห์รัมย์
4545071800563นางสาวอลีนา พรมศร
5545071800605นางสาวอลิษา กลัดบุบผา
6545071800092นางสาวจุฑามาศ สุรัตน์
7545071800589นางสาวสุวิมล จีนเจนกิจ
8535071800564นางสาวสุนิสา นิ่มน้อย
9535071800523นางสาวสุวรรณา มานะ
10535071800556นางสาววิภาวี หยวกขาว
11535071800788นางสาวเสาวลักษณ์ คำตื้อ