รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555071800687นางสาวไอศิกาภัคค์ เส็งไสวบุญมา
2555071800729นางสาวรุ่งนภา ขวัญมี
3555071800208นายปรีชานนท์ ปลิดทุกข์ภัย
4545071800183นายธีรวัฒน ยอมี
5525071800672นายกิติคุณ จึงกิจโสภณ