รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565071800389นางสาววริศรา แสงจันทร์ 
2545071800647นายวุฒิพงษ์ จิตต์สุนทร
3545071800530นายอิสระ คุ้มใจดี
4555071800638นายธีรวัต บุตรสวน
5555071800034นางสาวจันทร์จิรา สุขศรีจันทร์
6555071800588นางสาวณัฏฐนันท์ คงสวัสดิ์