รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150604060025นายกษิดิศ บุญชัย
250604060041นางสาวเกษมณี จะโชนรัมย์
350604060116นายนัฐพงษ์ พันธุ์กุฬา
450604060132นายประสิทธิ์ บุญทอง
550604060215นายวรพงศ์ บัวทอง
650604060223นายวินัย แซ่เตีย
750604060256นายศรายุทธ แย้มศรี
850604060017นายกลวิทย์ รุ่งศิริมงคล
950604060280นายสิทธิโรจน์ ดีจิตกาศ
1050604060231นางสาววีรนุช ระวีธรรม
1150604060330นายอนันต์ มอญฤทธิ์
1250604060058นายจงศักดิ์ ตะหมัง
1350604060157นางสาวปิยภรณ์ หงษ์งาม
1450604060033นายกำจรเดช กุมภีร์
1550604060074นายชนินทร์ มากบำรุง
1650604060124นายปฏิเวธ ตันคื้น
1750604060199นายเพทาย ร่มเริง
1850604060306นายสุรินทร์ ปรารมภ์
1950604060207นายรังสรรค์ จุ้ยแสง
2050604060066นายจักรกฤษ แย้มมีศรี
2150604060322นายโสภณ เครือทอง