รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504060481นายวิภัช จันท์เทวนุมาส
249504060689นางสาวอรินทร์ นึกโคกรัง
349504060713นายอัครเดช ทองดี
449504060135นายฐากูร ถนัดเดินข่าว
549504060721นายอัครพล มาพุก
650504060596นายสุนทร วิมุกตะลพ
750604061031นายจเด็จ พวงมะเดื่อ
850604061080นายธนฤทธิ์ สมุทรทองคำ
950604061114นายปิยศักดิ์ ดีไหว้
1050604061130นายพงษ์ชัย เชื้อทอง
1150604061213นายอนิรุตธ์ เทศใจ
1250504060620นายสุรเกียรติ เอี่ยมสำอางค์
1350504060638นายอนันชัย พรสุพิกุล
1450504060042นายกิตติ์ธเนศ พัชรไชยพงศ์
1550504060109นายคติกร เดชอมร
1650504060125นางสาวจริยาภรณ์ สีเมือง
1750504060158นายเจษฎาภรณ์ เจิมณรงค์
1850504060174นายชัยณรงค์ ภัทรกุลอมร
1950504060216นายณพฤกษ์ บูรณเกษมชัย
2050504060257นายทีฆายุ ธีรภัทรวรกุล
2150504060323นายธีระพงษ์ บุญเสริม
2250504060356นายพงศธร อ่อนสำลี
2350504060711นายอานนท์ ขจรกุลธนิดา
2450504060406นายภัทร ภมร
2550504060414นายภาณุพงษ์ ธิติมูล
2650504060422นายมฆวัฒน์ ดำคง
2750504060331นายนพดล ชูแก้ว
2850504060687นายอนุสรณ์ เกิดสมจิตร
2950504060646นายอนิรุทธิ์ กุลวงศ์ประเสริฐ
3050504060661นายอนุรักษ์ หมัดละ
3150504060208นายชาคริต นพรัตนาวงศ์
3250504060240นายทัศนัย ภู่ศิริ
3350504060281นายธนกร จันทร์มั่น
3450504060315นายธเนศ ธาราพงษ์
3550504060364นายพรพิพัฒน์ วีระวงษ์
3650504060380นายพิษณุ เพ็งโสภา
3750604061056นายเฉลิม ศรีวรรธนะ
3850604061148นายวัชรสินธ์ ผิวจิตร
3950604061049นายจีระศักดิ์ มณีพงษ์
4050504060398นายภรต วุฒิพนามงคล
4150504060521นายสนธญา ฉิมผุด
4250604061155นายวัฒนา นิดคง
4350604061254นายทศวรรษ วรรณมณฑา
4450604061072นายณัฐพล สุภา
4550604061221นายอานนท์ นกอ่วม
4650504060430นายไมตรี สอดศรี
4750504060489นายวัชรพงศ์ รุ่งเรือง
4850504060497นางสาววันวิสาข์ เพชรยอด
4950504060562นายไชยพศ แก้วจีน
5050504060604นางสาวสุนิสา เปรมพุ่ม
5150504060067นายกิตติบดี เต็มปรีชา
5250504060182นายชัยรัตน์ เจริญสุข
5350604061064นายณัตพล นิเวศน์สุวรรณ
5450604060140นายปรัชญา ดวงเดียว
5550504060190นายชวลิต กิ่งเพชร
56516040600038นายจักรพันธ์ มณีวรรณ์
57516040600095นายธีรานันท์ อิ่มอาดูร
58516040600129นายเรวัตร กันใจ
5950504060307นายธวัชชัย แซ่ตัน
6050504060133นางสาวจันทร์ธิดา เสนาจักร์
6150504060117นายจตุพร ประชาญสิทธิ์
6250504060059นายกิตติโชค โชติศิริ
6350504060034นายกำพล คำประไพ
6450504060299นางสาวธนัญญา แก้วศรีหาวงษ์
65516040600459นายประเสริฐศักดิ์ ไชยศรี
66516040600384นางสาวเด่นนภา พูลศิริ
67516040600251นายจเร พัฒนธีรพงศ์
68516040600137นายวิเชษฐ แก้วเพียร
69516040600228นายอำนาจ คงมี
70516040600442นายมานะชัย ฤทธิศร
71516040600186นายสาธิต โหมดศิริ
72516040600400นายเฉลียว แซมภูโกฏิ
73516040600426นายอภิชาติ พลสอน
74516040600319นายนพพร นาคเจือทอง
75516040600467นายทรงเผ่า เขียวเปลื้อง
76516040600087นายธรณินทร์ บุญจรัส
77516040600152นายศราวุธ ศิริโวหาร
78516040600335นายคาพยุต ธัญญวิชยเวช
79516040600160นายศุภชัย เชื้อโตเติม
8050604061015นางสาวกนกวรรณ นิ่มคำ
8150504060273นายเทิดศักดิ์ กัญญาพงศ์
8250504060737นายอานุภาพ บุญหอม
83516040600301นายพัฒณพงษ์ กิ่งแฝง