รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504060083นายโกศล ตั้งรัตนาพิบูล
250604061106นายบรรเจิด แยบเกษตร
350504060018นางสาวกัญญาภัทร เกษสมบูรณ์
450504060166นายฉัตรกต นเรศชัยยุทธ
5515040600212นายธวัชชัย ฟูดุลยวัจนานนท์
6516040610060นายอภิวัชร์ ศิริเวชยันต์
7516040610334นายเกรียงไกร กาเกตุ
8515040600527นายสมหมาย บุญส่ง
9515040600337นายอนุชา วงค์เมตตา
10515040600303นายวิฑูรย์ หอมยามเย็น
11515040600287นายอรรณพ แข็งมาก
12515040600030นายกอบชัย บุญเพชร์
13516040610128นายสุรชัย เลิศพินิจชนะชัย
14516040610011นายณัฐกร คุ้มหนู
15515040600493นางสาวรุ่งนภา เมธารัตนกุล
16526040600193นายภูริณัฐ ตันเจริญ
17516040600202นายสุวิทย์ อยู่ประเสริฐ
18516040600285นายชาณุ นาคทับ
19516040610136นายศุภเชษฐ์ โพธิษา
20516040610326นายณัฐภัทร เงาปัดชา
21516040610045นายจิรายุษ สเลอาด
22515040600428นายปฏิภาณ จุลปาน
23515040600311นางสาวพรหมพร วิริยานุภาพ
24516040610201นายธนะพงษ์ โซ๊ะลี
25516040610193นายธันวัฒน์ นามอ่อนตา
26516040600194นายสิทธิเดช แก้วมณี
27516040600053นางสาวณัฏฐกันย์ จันทรชาติ
28515040600147นายนนท์ วัฒนาดิลกกุล
29526040600342ว่าที่ ร.ต.ทรงสิทธิ์ ปิติวรยุทธ
30516040610318นายศักดิ์ชัย พาเจริญสุข
31526040600169นายสกล ปุพพโก
32526040600334นายอนุพงษ์ ไชยชมภู
33516040610177นายโสภณ ชื้นขจร
34526040600292นายนันทชัย บุญช่วย
35515040600733นางสาวกุลธิดา ขุนขะจอน
3650504060026นายกาพย์ชวิน ศรีเงิน
37515040600485นายภาณุพงศ์ เลิศชาคร
38515040600550นายแสน ทองคำ
39515040600691นายธนาธร สมัยสุข
40515040600717นายศิริพร วงศักดิ์
41515040600162นายณัฐพล ชูสกุลกานต์
42515040600626นายกฤษฏา เพ็ชรา
43515040600329นายอภิสิทธิ์ ภูมิสุข
44515040600683นายอิทธิพงศ์ ธงกระโทก
45515040600048นายจตุพร จิรสุนทร
46515040600709นายชนะชัย อ่อนหิรัญ
47515040600667นายโชคดี บุญประสงค์
48526040600151นางสาวจินดามณี แจ่มมณี
49526040600268นายนพพล ปุริโส
50515040600592นายวันชัย ขอวางกลาง
51515040600113นายณัฐวุธ หวังพิมล
52515040600600นายกฤษณะ เฉิดฉาย
53515040600634นายนิติ ถนอมวีระวงศ์
54515040600543นายชลทิต ทองเฝือ
55515040600220นางสาวหทัยทิพย์ สุขษาสุณี
56526040600086นายสุพรัต พงษ์สวัสดิ์
57515040600675นายไพโรจน์ ทองเดช
58526040600276นายรังสรรค์ ทองคำ
59516040610227นางสาวกัญศิญา บุญกอบ