รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040600300นายชัยณรงค์ สองสี
2526040610077นายศักกรินทร์ แก้วคำ
3526040610085นางสาววันวิสา อารักษ์คุณากร
4526040610614นายวิโรจน์ มงคลงาม
550504060703นางสาวอลิษา สุภาษิต
6515040600014นายศุภฤกษ์ มักมะยม
7515040600022นายอนันต์ เจริญลาภ
8515040600154นายธนกฤต บุญพันธ์
9515040600170นายพินิจ คำพิลานนท์
10515040600436นายณัฏฐพงศ์ พูลสวัสดิ์
11515040600576นายขวัญเอก รัตนานุกูล
12515040600659นายพิชชากร เป้าสุวรรณชัย
13526040610200นายชลาธรณ์ ก้อยผ่านกิจ
14526040610275นายอลงกรณ์ ถนอมจันทร์กุล
15526040610283นายนพคุณ โรจน์พิพัฒน์กุล
16515040600063นายจักรกฤษณ์ พูลสวัสดิ์
17515040600535นายสุทธิ์เขต ต่ายจันทร์
18516040610102นายคธาวุฒิ มาลีเวช
19516040610268นายมนัสชัย ช่วยสุด
20525040600591นายจรายุทธ นวลเปียน
21515040600196นายสรธร ชมบุญ
22515040600121นายนัชชา เยี่ยมภพ
23516040610227นางสาวกัญศิญา บุญกอบ
24515040600139นายทัพพ์ธานาบูรณ์ สวนสมัย
25525040600070นายสุจินดา วัฒนากอปรกวิน
26525040600096นายวริทธิ์ อินทร์รุ่ง
27525040600864นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร
28526040610218นายชัยวัฒน์ อาจหาญ
29516040610284นายศราวุธ เอโกบล
30525040600542นายชนก เกษมมัสสุ
31526040600102นายนัฐพงค์ คงแก้ว
32526040600284นายวรวรรธ บุตรเพ็ชร
33525040600856นายสถาน พรมวิจิตร
34526040600318นายธารินทร แย้มศิริ
35525040600336นายคมกริช เทียมทัน
36526040600177นายไพสิฐ ฤทธิ์ประเสริฐ
37525040600351นายทิฏฐานุ หัสกุล
38525040600344นายอุดมศักดิ์ สิทธิพิบูลย์พันธุ์
39536040600184นายชวรัตน์ ถิ่นบัวบาน
40525040600815นางสาวจงกลณี แซ่โล้ว
41525040600849นางสาวน้ำผึ้ง วันดี
42536040600234นายประจิน บัวล้อม
43536040600135นายสุพจน์ ชลอธรรม
44536040600267นายเริงชัย ฤทธิ์อ่องรัก
45526040610242นายนิวัฒน์ ปานศักดิ์
46515040600477นายภัทรศักดิ์ เกตุศิรประภา
47526040610796นายณัฐพงศ์ เต็มพร้อม
48526040610267นายวราวุธ รุจิพงษ์
49526040610101นายศุภกร เมฆหมอก
50526040610176นายสุพรรณ หน่อจันทร์
51526040610051นายอดิศักดิ์ มากบาง
52526040610762นายพีระศักดิ์ พรมไตร
53526040610580ว่าที่ร้อยล้อมพงศ์ น้ำเพชร
54526040610036นายพีรัช เมืองสมุทรนาวี
55526040610127นายวรพจน์ แสงค้า
56536040600119นางสาวศิริวิภา ขิมมาทิ
57536040600028นางสาวจริยา คงมี
58536040600226นายนัฐกานต์ แผ่นทอง
59525040600310นายธนากรณ์ นันตา
60536040600093Missศรายุทธ วรพิพัฒน์
61516040610466นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์
62536040600101นายศักรินทร์ ภาคาจักร์