รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040600716นายสิทธิโชค รัชตะชาติ
2525040600708นางสาวณัฐชา สายคำมูล
3525040600823นายอภิรัตน์ เสาตรง
4525040600104นายอนุวัตร รักษาคม
5525040600161นายสุภชัย คงธนจินดา
6525040600179นายรชานนท์ พรมวัน
7525040600260นายธนเดช ภิญโญภาพสกุล
8525040600286นายกฤษดา บุญรอด
9526040610564นางสาวอักษร ดำแดง
10536040600069นางสาวเบญจมาศ คุ้มวงษ์
11536040600192นายณรงศักดิ์ ชาวห้วยหมาก
12536040610084นายทินกร ท้าวทา
13536040610159นายบุรัสกร ชูจิตร
14536040610183นายยุทธนา เที่ยงธรรม
15516040610292นายปิติโชติ กมลจิตอนันต์
16526040600359นายสุริยา พังชา
17526040610168นายนิมิตร จงนอก
18526040610291นางสาวณฤดี สายจันทร์
19536040600358นายสุรเชษฐ์ รินสินธิ์
20535040600020นางสาวเกษณี ทวยไธสง
21535040600061นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณงาม
22535040600111นายอรรถพล ส่องแก้ว
23535040600129นายเอกลักษณ์ แก้วเขียว
24515040600444นายณัฐพงศ์ คชรินทร์
25515040600246นายสิทธิกร ฝอยทอง
26515040600071นายศุภกฤต ช่วยอักษร
27526040600110นายรวมทอง นนธิจันทร์
28525040600245นางสาวจุฬาลักษณ์ จูดเดช
29536040600150นายคัมภีร์ แก้วบัลลัง
30536040600259นายพิษณุ วงสอาด
31536040600291นายศิลายุทธ์ กาหน
32535040600392นายชาติทวี ทองบุญยัง
33535040600244นายพิษณุ โพธิ์ทา
34536040600283นายวิทยา ทานุชิต
35536040600176นายเฉลิมพันธ์ แสนว่าง
36535040600400นายเมธาพัฒน์ ชณัฐกุลเศรษฐ์
37536040600317นายสมประสงค์ คล้ายสุวรรณ์
38535040600046นายธนายุต มะโนรัตน์
39535040600426นางสาวนุจรี ขาวเจริญ
40535040600103นายสิรวุฒิ ภู่เกษร
41536040600200นายณัฐพงค์ คงเซ็น
42546040600209นายนภดล ทิพย์หมัด
43546040600290ว่าที่ร้อยสมบูรณ์ ทองใส
44546040600191นายฑิวานนท์ พวงมาลา
45546040600241นายพงษ์พัฒน์ เรืองศรี
46546040600092นายมโน เนียมม่วง
47546040600100นายวณิช พิมพา
48546040600449นายวิชิต ตรีแก้ว
49546040600258นายภานุมาศ อินทร์แก้ว
50546040600167ว่าที่ร้อยอัญญารัตน์ ปละธัม
51546040600233นายพงศ์เทพ แม้นขำ
52525040600153นายอุกฤษฎ์ ภักดีใหม่
53536040610225นายวิทยา เสาสูง
54535040600319นายศุภกร กิจศรีปัญญา
55536040610068นายชาญณรงค์ บุ้งกี๋
56535040600277นายรัฐพล วิวัฒนศักดิ์ดำเกิง
57546040600357นางสาวจารุภัทร เอี่ยมสะอาด
58546040600324ว่าที่ร้อยอรุณศักดิ์ อรรถวัน
59546040600175นายอานนท์ ด้วงหรุ่ม
60546040600274นายวีรยุทธ ศรีสุข
61546040600126นางสาวศิริวรรณ บุญประสพ
62546040600068นายนิติธร แก้วมณี
63535040600095นายทิษณุ มั่นคงธนธำรง
64516040610144นายศุภชัย หอมนาน
65526040610648นายดนัย กรแก้ว
66535040600152นายกิติพงศ์ เพ็ชรา
67535040600301นายศรัณย์ พิธานเกื้อกูล
68535040600343นายสุเมต สงทวน
69536040610118นายนพพล ทราฤทธิ์
70535040600186นายณัฐภูมิ ดวงเนตร์
71535040600194นายทรงฉัตร พลวิชัย
72535040600442นายพรชัย วงพันธ์
73536040610092นายธนะชัย หมั่นมาก
74535040600491นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว