รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040600211นายนพพล วิไลวรรณ
2535040600012นายเกรียงไกร แก้วกาฬ
3535040600160นายณัฐพล ณ นคร
4535040600202นายบุญยภู สู้ทุกทิศ
5535040600285นายวรพล อุสมาน
6535040600368นายกิตตินันท์ สุริเตอร์
7535040600418นายนัฐพร ช้างเชื้อ
8535040600434นายปวิชา มาศโอสถ
9536040610035นายฉัตรชัย ติดตระกูลชัย
10536040610126นายนิรันดร์ ยมมณี
11536040610274นายอภิชาติ ก๋าใจ
12536040610308นายอรุณ ยงพฤกษา
13546040610042ว่าที่ร้อยโกวิทย์ วุฒิไกรมงคล
14546040610117นายณัฐวัฎ แซ่จึง
15546040610257นายอนุชา ศรีโสภา
16535040600236นายพัทยา ยิ่งชูชื่น
17536040610167นายภูมิรักษ์ ซึงพานิช
18546040610125นายดนัย วาดพนม
19535040600517นายภควัต ลักษมัน
20545040200812นายวัชรการณ์ ปรีชาณัฐนนท์
21535040600210นายปริญญ์ ฟินดี้
22545040200671นายสุรัช ยอดคำ
23535040600145นายกฤษฎา วิริยะอาภาพงศ์
24546040610026นายกิตติพงค์ แสงสว่าง
25546040610109นายณฤทธิ์ ชูช่วย
26545040200879นางสาวนุจรีย์ เทียบสุภา
27545040200192นางสาวนัฎฐลักษณ์ น้ำจันทร์
28545040200986นางสาวอำไพ นาวี
29545040200663นางสาวสุภาพันธ์ แสงยศ
30545040200200นางสาวนาถนภา ทาระพันธ์
31545040200341นายนฤเบศร์ แซ่ฮุ่ย
32545040200770นายพัทรพงษ์ กลิ่นศร
33545040200309นายเกรียงไกร ไกรวาปี
34545040200861นายธีระภัทร์ สินธวาชีวะ
35546040610018นายกำธร จันทร์ขจร
36545040200853นายอัษฎาวุธ จันทร์โสม
37546040610299นายทวีศักดิ์ นิลสยาม
38545040200721นายอาทิตย์ ดิถีเพ็ง
39546040610174นายอิทธิศักดิ์ ขันทอง
40545040200069นายจาตุรันต์ สุวรรณมณี
41556040600091นายพิชิต จันนา
42556040600232นายธนวันต์ ทองไชย
43556040600216นายทรงฉัตร สิงคเสลิต
44545040201059นายนพดล แซ่อ้วง
45545040200325นายธรรมชาติ วงศ์ตั้ง
46545040200580นายวัชรากร ศรีวิเศษ
47546040610034นายกิตติพล ไตรยวงษ์
48546040610091นายชีวัณ ปรีชากุล
49545040200689นางสาวสุวัฒนา จินดาหลวง
50556040600059นายทนงค์ อภัยวงศ์
51556040600398นายสันประสิทธิ์ พูลสุข
52556040600455นายอาณัติ แสงดี