รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566040600470นายอดิเทพ กังวาล
2566040600405นายพีระพงษ์ สกุลเดช
3566040600355นายธนดล อบเชย
4566040600272นายเอกภาพ กิจเจตนี
5566040600157นายบุญฤทธิ์ ศิลาไชย
6555040200506นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์เดชสกุล
7546040610349นายสุรศักดิ์ กองแก้ว
8566040601072นายนพดล พรมเอี่ยม
9566040601155นายวิเชษฐ์ ลาภเกิด
10556040610322นายอานนท์ คลอดเพ็ญ
11566040600173นางสาวภัคศรัณย์ เกษางาม
12565040200034นายคชพรหม ใยนิรัตน์
13565040200323นายฆนาพงค์ แสงโสภา
14565040200505นายชนิตภณ จรัสวิทย์
15565040200729เธ™เธฒเธขอิศราพงษ์ มานะจิตประไพ
16565040200729นายอิศราพงษ์ มานะจิตประไพ
17565040200893นายสหภาพ สุเทพากุล
18565040200901นายสุชาครีย์ สนทนา
19565040200943นายอภิมุข พิมลรัตน์
20565040201008นายกิตติศักดิ์ หน่อทอง
21565040201057นายธนบัตร พลายพุ่มไม้
22565040201081นางสาวกัญญาพัชร ชูผกา
23565040201107นายเรืองนาม เกษมศิลป์
24565040201198นางสาวบุษบา ฐานวิสัย
25566040600140นายนฤเบศ ศรประสิทธิ์
26566040600447นางสาวสมบูรณ์ แสงเงิน
27566040600520นายธินวัฒน์ คำเขียว
28556040600356นายวิษณุกร ชมโลก
29566040600025เธ™เธฒเธขกฤชมงคล ขวัญเจริญ
30566040600025นายกฤชมงคล ขวัญเจริญ
31565040200018นายกิตติ ทองสุภา