รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040200496นางสาวชลันดา พงษ์รัตน์
2575040200975นายรัฐกานต์ ปัญญาหล้า
3575040200983นายวรศักดิ์ ถาวรกูล
4575040201023นายวีรพงษ์ บุญชัย
5576040600172นายยุทธทวี วานิชเจริญธรรม
6576040600164นายธนากร ฉ่ำมณี
7576040600016นายจตุรงค์ จึงสวัสดิ์
8575040200421นายจตุพร กาฬภักดี
9576040600255นายเอกชัย ครึกครืน
10576040601105นายปราโมทย์ วรกุลปัญญา
11586040600270นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณพิมพ์
12586040600064นายโชติตระกานต์ บริสุทธิ์
13575040201056นายวุฒากรณ์ ขุนศรี
14575040200488นายชญานนท์ คำวัง
15575040201197นายนพรัตน์ รัตนพรอุดม
16575040201163นายธนพัฒน์ บัวยืน
17575040200652นายสมบูรณ์ แก้วเขียว
18576040600073ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศุลี เรือนคำ
19575040201189นางสาวธีรนาฎ จันทร์ยิ้ม
20576040601014นายโจดี้ สีหงษ์
21576040601089นายมนตรี อนุสิม
22576040600024นายชัยวัฒน์ ศรีใส
23566040600314นายจรูญพันธ์ ภู่ทอง
24576040601170นายธนพล ฉิมวิเนตร
25575040201106นายอภิสิทธิ์ จันจีด
26576040600057นางสาวศุภาพิชญ์ หวายสันเทียะ
27576040600040นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มูล
28565040201230นายเดวิด เทพสุภา
29565040200448เธ™เธฒเธขธนนันท์ จันทร์มั่น
30565040200448นายธนนันท์ จันทร์มั่น
31566040601031นายกิตติ ทองสุข
32555040201306นายศักรินทร์ คล้ายวิเชียร