รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031500065นายชลทิตย์ พานิชย์
2525031500297นายนฤพล ทรัพย์ประสิทธิ์