รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149703150018นางสาวกาญจนา แก้วมงคล
249703150091นายภัทร ไววรมนตรี
349703150042นางสาวจุลีพร เสนาะเสียง
449703150083นายพูนศักดิ์ ใจรักษ์
549703150133นายวรวิช สุทธิประภา
650503150075นายณัฐพงศ์ วัฒนามานนท์
750503150083นายณัฐพล ปึ้งผลาหาญ
850503150125นายนพรัตน์ ม่วงน้อยเจริญ
950503150307นายศราวุฒิ มัชปะโม
1050503150141นางสาวนิตยา จำปาหอม
1150503150190นายภูวธัช วัฒนกุลชัย
1250503150117นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์
1350503150158นางสาวนิภาพร ชมความสุข
1450503150356นางสาวสุมิตรา เทียนทอง
1550503150216นายภาณุพงศ์ พันธ์ดี
16515031500660นางสาวเกศรา เขียวอ่อน
17515031500546นายบุญนำ แย้มกระโทก
18515031500272นายณัฐพล เดือนเด่นสิริกุล
19515031500322นายพิทักษ์ ตะพัง
20515031500645นางสาวตรีรัตน์ สุขยืน
21515031500298นายวิทวัส คนอยู่
2250503150059นางสาวชนิดา สีสุนาม
2350503150109นายธนภัทร แสงสุริยา
2449703150034นายจิรวัฒน์ สังข์ภักดี
2550503150018นายกลชัย สุขจรูญ
2650503150174นายปองเทพ สวยลึก
2750503150406นายธนกร พุทธพงษ์
2850503150034นายจักรี สังวาลย์แก้ว