รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031500074นายเอกชัย เรืองฤทธิ์
250503150224นายภาณุพงศ์ อุเทนพันธ์
3515031500496นายกีรติ ธีระพงษ์พรหม