รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031500140นายชานุ เเสงคำ
2515031500280นายพีรภัทร์ พันเลิศตระกูล
3525031500339นายกฤติศักดิ์ สุขจิต
4525031500123นายอธิวัฒน์ ค่ำคูณ
5515031500132นายธเนศ พ่วงปาน
6525031500438นายคมกฤษณ์ ด้วงสา
7515031500116นายราชันย์ ดวงแก้ว
8515031500207นายอธิวัฒน์ มีศรี
9515031500520นายอภิสิทธิ์ เปียทอง
10515031500181นายกุลดนัย ศักดิ์ปิยะพันธ์
11515031500314นายวิทวัส กรุดเงิน
12515031500173นายกฤษฏากร ทองสุทธิ
13515031500413นายประทีป แก่นนาคำ
14515031500561นายสุนทร นาคจันทร์
15515031500082นายวรัญญู ชวนเชย
16525031500503นายภัฏ รัตนโสภณ
17525031500081นายคมสันต์ จันสิงโท
18525031500040นายอนุศิษฎ์ ลีลาเลอเกียรติ
19525031500321นายคเณศ อยู่พันธุ์
20525031500032นายจิตติ สมบุญ
21525031500404นายวุฒินันต์ ชูเอียด
22525031500495นายวิรัตน์ อยู่สุข
23525031500412นายกฤษดา วิเศษพงษ์
24525031500511นายวินัย แสนสุข
25535031500072นายเดชประเสริฐ จันศรี