รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031500165นายสันติสุข สมวงศ์วาร
2525031500487นายเศรษฐการ อัสสเวทสุวรรณ
3525031500289นายณัฐวุฒิ มีเงิน
4535031500163นายภัททพงศ์ วงษ์พีระพัฒน์