รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031500213นายศศิวุฒิ ชูแก้ว
2535031500346นายสุวิวัฒน์ คุตพันธ์
3557031500027นางสาวจิตรดา เข้มแข็ง
4557031500035นายชนภาณุ สุพรรณชนะบุรี
5557031500050นายฐิติรัชต์ กงยัง
6557031500076นางสาวนิฤมนต์ ทัพภะพยัคฆ์
7557031500126นางสาวอรณี จันทราษี
8557031500134นายพิษณุ ปิ่นทอง
9557031500159นายจักรพันธ์ ผกาศรี
10557031500191นางสาวณัฎธิณี จูประสงค์ทรัพย์
11557031500209นายเทพติกุล สาสดีอ่อง
12557031500233นางสาวธัญญพร กลั่นบุญ
13557031500266นางสาวนิพาดา ดิษฐเจริญ
14557031500274นายนิวัตร มหาคาม
15557031500332นายวิวัฒน์ โพธิ์ทอง
16557031500365นางสาวโสภิตา มั่นคง
17557031500340นายศุภโชค จิตบุญ
18557031500308นายพชร แสงเดือนฉาย
19557031500316นายพัฒนะ คงคาระวี