รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1557031500449นายธนบัตร แจวเจริญ
2567031500323นางสาวเปรมยากรณ์ ดงเกิด
3557031500431นางสาวญาณนันท์ มาสะวิทู
4567031500430นางสาววรรณยุพา ชนะชัย
5567031500182นายกฤตสรณ์ นิลศิริ
6567031500349นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
7567031500091นางสาวภัสสร อ่ำหนองโพธิ์
8567031500109นางสาวรัตติยา งามดี
9567031500133นางสาวศิริลักษณ์ นรมาศ
10567031500018นายทศพร มหาอุต
11567031500117นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
12557031500381นายอภิชัย ไพจิตร
13557031500084นางสาวปาริชาติ เมียงอารมณ์
14567031500489นายเบญจา สุนทรเสถียร
15567031500034นางสาวธัญญรส โอเจริญ