รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040300494นายเกรียงไกร พุ่มจันทร์
2555040300579นายภานุเดช ไทยสงเคราะห์
3555040300611นายยุทธการ มณีฉาย
4575040300411นางสาวถนัษฐา ใหญ่จันทึก
5535040400223นายภาณุวัฒน์ มณีนิล
6565040300388นายนันทพงศ์ สุทธิบุตร
7565040300735นายปัญณพัฒน์ ศิริจันทรโท
8566040401051นายนพณัฐ ใจนนถี
9565040300032นางสาวคัทลียา สมสา
10555040301932นายศุภชัย ภาณุโรจน์
11555040300397นายกานต์ สุวรรณประทีป
12555040301262นายสุธนา อับดุลเลาะห์
13555040301312นายหฤษฎ์ พลาอาด
14555040301015นายวัชระ งามเกิด
15545040301222นายอุดมศักดิ์ จำชู