รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511040256นางสาวอาฐิติ เปียแก้ว
20448511040090นายพีรภัทร มังคละศรีสุข
30448511040132นายมานะศักดิ์ พละชัย
40448511040157นายวรวุฒิ เกิดเจิก
549504040012นายกมลศักดิ์ กันยาประสิทธิ์
649504040046นายขันธรัตน์ วันประเสริฐ
749504040160นายประกิจ นิลรักษา
849504040194นายพิรุณ หาดทราย
949703150067นายธีระพงษ์ กรอบกระจก
1049703150208นายอนันต์ ฉายทอง
1149504040327นายอนุชิต ศันสนียานนท์
1249604041332นางสาวสายสุนี พ่วงน้อย
1349604041340นายสุนทร เพ็ชรแก้ว
1449604041407นายอัคเดช สุนทรสารทูล
1549703150174นายสมศักดิ์ จันทร์ลอย
1649504040202นายภราดร มหาพรม
1750604041165นายนพดล โกยทรัพย์
1850604041231นายรณชัย สิงหาด
1950604041025นายกิตติพงษ์ โพธิ์มล
2050604041348นายสุพิศลย์ ขาว
2149703150075นางสาวพัชรี น้อยวิบล
2250604040076นายชูชัย สูงทรง
2350604040027นายกิตติชัย ขวัญไตรรงค์
2450604041173นายนิรันดร์ วังนุราช
2550604041215นายมนัส ตุ้ยสา
2650503150372นายอนุวัฒน์ บุราณุรักษ์
2750503150281นายวีรยุทธ์ เทียนประทีป
2850503150299นายศพล หรูเจริญพรพานิช
2950604041249นายเลิศ ทองเจือ
3050604041256นายวงศ์วศิน ชาติวัฒนา
3150504040150นายนรภัทร แก้วภู่
3250504040242นายศุภชัย โกวิทวิทยากูล
3350604040043นายจักรพงศ์ เกตุกุล
3450604041330นายสุพรรณ์ คำภา
3550604041363นางสาวสุภาพร จันทร์โต
3650604040159นายไมตรี เทพนุรักษ์
3750604041033นายคมศักดิ์ วงษ์นันทวัธน์
3850604041207นายภูมิรักษ์ ลิ่มสุวรรณ
3950604040241นายสุรินทร์ ชูนิล
4050604041389นายเสกสันต์ ประดิษฐ์กิจกุล
4150604041124นายทินกร เกศดี
4250604040183นายวรวุฒิ จุลศักดิ์