รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504040251นายศักดิ์นรินทร์ ศรีเป็ง
249504040285นายศุภัทร ศิลาลอย
349604041191นายประการ นาคเสม
450504040085นายณรงค์ศักดิ์ ย้อมสี
550504040176นายบัญชา ธิราเพ็ชร
650504040200นายพงศกร วิเวก
750604041132นายธนารัตน์ บุญแสน
850604041371นายสุรพงศ์ ชะบางบอน
950504040036นายกานต์ จันทคราม
1050504040192นายปริวัตร วิเชียรปราการ
1150504040234นายภัทราวุฒิ นุ่มน้อย
1250604041199นายพรชัย แซ่เตียว
1350504040101นายณัฐพล มีแก้ว
14516040410073นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวศรี
15516040410156นายเกรียงไกร ยุทธนาวี
16516040410180นายสงกรานต์ คิดร่วม
17516040410206นายจตุพล ทรัพย์สิน
18516040410305นายจรัญ บัวชุม
19526040400065นายสาคร มีสุข
20516040410255นายสราวุธ กลั่นเกษร
21516040410420นายศตวรรษ กล่ำดิษฐ์
22516040410016นายกิตติวัสตร์ เฮงประเสริฐ
23516040410032นายอัสชา บุญมิรัตน์
24516040410214นายอนันต์ สาราช
25516040410172นายสมมาร์ต เฉลิมรัตน์
26516040410222นายวีระยุทธ น้อยชู
27516040410396นายศิริพงษ์ วงศ์สีดา
28516040410321นายชัยชาญ เหลืองทอง
29516040410081นายธนกร ชาวกงจักร
30516040410339นายวิรุณ ภิรมย์ทิพย์
31516040410370นายวุฒิ วันเจริญชัยสุข
32516040410115นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม
33516040410263นายวันชัย ศรีละไม
34526040400032นายเอกพจน์ ศรีสำรี
35526040400180นายนพดล บุตรเครือ
36526040400214นายธิติวัฒน์ ว่องตระกูล
37526040400206นายนันทวัฒน์ จินดากูล
38526040400081นายฉัตรชัย โชติพรม
39516040410230นายวิทยา ฝาไธสง
4050504040143นายนพพร เกิดศิริ
4150604041314นายสถิตย์ งามจำรัส
4250504040184นายปริวรรต งามวงษ์
43526040400347นายจตุพร พงศ์เศรษฐมาศ
44526040400198นายปฐมพร สุวรรณโอฬาร