รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040400305นายวีรพล มาลาพัด
250604040266นายอภิเดช อนุภักดิ์
3526040400073นายนัฐพงศ์ จัตวานิตย์
4526040400164นายชันษา สมสุข
5526040400230นายณรงค์ฤทธิ์ วันใส
650604041090นายดำรง ฝาไธสง
7526040410023นายจักรกาวุธ บุญพันธ์
8526040410197นายเจษฎาพงษ์ นิ่มวงศ์ษา
9526040410171นายปรมินทร์ แก้วแกมทอง
10526040400131นายวัชรพงศ์ คงสกุล
1150604041157นายธีระนันท์ ปลอดหนู
12526040400370นายสรณ์เกียรติ อนุพันธ์
13526040410072นายกฤษฎา แดงสีสุข
14536040400031นายวสันต์ วรรณพงษ์
15516040410057นายพิสัณห์ พรมทองดี
16536040400064นายอภิชัย เชื่อมาก
17536040400270นายสุรวุฒิ อำไพบูรณ์
18536040400122นายณรงค์ฤทธิ์ รินทร์แก้ว
19536040400288นายสุริยา แสนรินทร์
20536040400171นายนุกูล อินทพงษ์
21536040400114นายชินกร แวงยางนอก
22536040400353นายสุรเดช อริพันธ์