รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536040400197นายพงษ์พันธ์ ละครพล
2536040410030นายกิตติ ปุ่นโหมด
3536040410345นายสมเชต จินดาวงค์
4536040410436นายสุธิรัช สุตะพันธ์
5536040410444นายสุรพงค์ มกรเจริญมงคล
6516040410024นายจำนงค์ ประสิทธิ์
7516040410313นายชวลิต มะทะ
8536040400098นายจักรพันธ์ สังวาลย์เดช
9525040400125นายสถาพร พลแสนอิน
10525040400166นายปฏิฌา สำเร็จงาน
11525040400349นายภูชิต รามัญอุดม
12526040410262นายนพดล พรหมนุช
13526040410296นายชัชวาล บุญสิน
14526040410320นายสมชาย น่วมคง
15526040410346นายอภิชาติ ศรีภักดี
1650504040135นายธันธวัช วรหวัง
17525040400224นายบุญญาฤทธิ์ พิลุน
18536040410337นายศุภสัณห์ โตเจริญ
19536040410246นายพูนทรัพย์ ไทยสมัยรุ่งโรจน์
20536040400262นายสราวุฒิ จันสุตะ
21536040410204นายปรีชา เพชรดี
22536040410394นายอภิรักษ์ สายสิทธิ์
23536040400155นายธวัชชัย อุ่นใจดี
24525040400109นายไกรเทพ คงมา
25525040400216นายกฤษณพงศ์ สกุลเพ็ชร
26525040400190นายธนพล กันเกียว
27515040400134นายสรณพ ทวยแก้ว
28516040410347นายวันชัย สุขสยาม
29515040400100นายพิรุณ วงศ์สุริยากาศ
30536040410170นายนเรศ ดีแก่นทราย
31536040410261นายโพสิทธิ์ สกุลไทย
32535040400371นายคิมหันต์ อิวินา
33535040400363นายขจรศักดิ์ พหลทัพ
34526040410189นายเอกรักษ์ นามวงศ์
35515040400225นายอานุภาพ สุจริตรักษ์
36526040410239นายสุทธิลักษณ์ ศิริพงศ์
37526040410213นายวรวุฒิ โพธิ์งาม
38546040400097นายพีระพัฒน์ อดิเรกศร
39546040400204นายธนดล เชมื่อ
40546040400352นายกฤษดา นารีรักษ์
41546040400246นายมณฑล ตุลคาวี
42546040400410นายสรเพ็ชร ใยสีงาม
43546040400121นายเอกชัย บัวสาย
44546040400105นายเมธี จันทร์วิทยากูล