รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536040410279นางสาวเมทินี สันทอง
2536040410386นายสุนทร สิงห์จันทร์
3536040410188นายนิพนธ์ ประทุมแก้ว
4546040400030นายณัฐพงษ์ อุโคตรบุตร
5546040400089นายบริบูรณ์ อ่อนมา
6535040400116นายปทศพนธ์ นพคุณ
7525040400117นายอธิการ ย่องลั่น
8525040400323นายวีรยุทธ เพชรต้อม
9526040400149นายพินิจ ล้วนมงคล
10536040410295นายยอดชาย วัญญะโต
11546040400162นายจตุพล กางกั้น
12546040400303นายสมยศ ชาติยานนท์
13545040300067นายฐาปนพงศ์ กิจเจริญ
14546040410096นายสมสุข รัตนพันธ์
15546040410138นายอนิวรรตน์ สมทรง
16535040400025นายกิตติพงศ์ คงบำเพ็ญ
17525040400158นายนพรัตน์ เพริศแก้ว
18535040400132นายกฤษณะ พุกเปี่ยม
19536040410212นายปิยะพัน กิ่งสูงเนิน
20535040400413นายบัณฑิต มาลัยทอง
21536040410238นายพัชระ ใจเย็น
22556040400013นายคุณธรรม แดงโชติ
23546040410229นายฤทธิไกร ศรีไตรภูมิ