รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566040400152นายธำรงชัย วิลัยรัตน์
2535040400355นายโอฬาร สุภางค์รัตน์
3535040400199นายธนพนธ์ ผลมาตร
4566040400145นายธนาพงศ์ ต้นทอง
5546040400295นายศุภณรงค์ สุดสงวน
6535040400033นายเกียรติศักดิ์ สุขสำราญ
7546040400261นายรัตนพล โอนอ่อน
8555040301254นายสถาพร แก่นทอง
9545040300125นายบวร ตรีสินทรัพย์
10565040300842นายวัชรพล พวงพันธ์
11545040300075นางสาวฐิติกาญจน์ เกียรติแก้วคำ
12566040401085นายภารากร มาลาสินธุ์
13555040301346นายอภิสิทธิ์ สัติยะวงษ์
14555040300066นายชลธิศ บุญสกุลณะ
15525040400133นายพิษณุพงศ์ เครือครองสุข
16556040400203นายนรากรณ์ รูปไธสง
17556040400237นางสาวเบญจวรรณ สุนทรเวช
18565040300016นายกมล ลอยทอง
19565040300172นายพัชรพล จินดากูล
20565040300610นายสมภพ สุขโข
21565040300701นางสาวพรลภัส วิภาภรณ์
22545040301479นางสาวอัมพาลิกา ภูมี
23545040300372นายโชคชัย ดาราพัตร
24536040410196นายนิวัฒน์ แก้วยงกฎ
25545040300836นายภาณุพงษ์ ยาประดิษฐ
26555040301205นางสาวศิรฎา โรจนธรรมณี
27566040400053นายสาธิต คงกระพันธ์
28566040401168นายอนันต์ อุรินคำ