รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504100018นางสาวกรรณิการ์ โสดสงค์
20448504100455นางสาวอรุณศรี ฟองย้อย
349507190012นางสาวกมลวัลย์ บุญสวัสดิ์
449507190020นายเกียรติยศ แย้มขยาย
549507190038นายทินกร ชิตมีไชย
649507190053นางสาวพรทิพย์ ทองกัญญา
749507190087นางสาวพิไลลักษณ์ เกตุรัตน์
849507190145นางสาวศิริพร ดำรงเชื้อ
949507190178นางสาวสุรีรัตน์ ประจบวัน
1049507190186นายแสงทวี ศรีวงราช
1149507190194นางสาวอัมพิกา พุ่มบัว
1249507190046นางสาวปริศนา ลีน้อย
1349507190079นางสาวพัชราภรณ์ วารีสมบูรณ์
1449507190095นางสาวรัตนาภรณ์ ปลื้มอุดม
1549507190103นางสาวลัดดา ถิรจันทรา
1649507190137นายศราวุฒิ น้อยมาก
1749507190152นางสาวสุกัญญา แสวงกิจ