รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149507190160นางสาวสุพาพร เผ่าเสริมเสรี
250507190119นายทิพานัน แฟงทอง
350507190051นางสาวดามาพร หวังอาษา
450507190234นายวิทิต พรพจนานนท์
550507190267นายสิทธิศักดิ์ อุตทาลี
650507190275นางสาวสุธิดา จิตตรง
750507190135นางสาวปรียะจรรย์ รับพร
850507190150นายภาณุมาศ ร่มโพรีย์
950507190192นางสาวรัตนาภรณ์ นุชขำ
1050507190218นายวรวุฒิ มณีคำ
1150507190309นางสาวอุษาภรณ์ มโนรัตน์
1250507190028นางสาวขวัญชนก วิเศษโชค
1350507190077นางสาวตรองสุ ภัทรฤทธิกุล
1450507190101นายนิรัตน์ ชุมภู
1550507190044นางสาวช่อทิพย์ อัคคะรัสมีโย