รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507190176นางสาวมณีรัตน์ อินรอด
250507190184นางสาวมยุรี อ่ำสมบูรณ์
350507190010นายเกียรติชัย ธรรมลังกา
4515071900028นายกฤษฎา ต้นสวรรค์
5515071900044นางสาวขวัญพร รอดกสิกรรม
6515071900085นางสาวชฎาพร เกตุหลำ
7515071900192นางสาวโสรญา กิจแสงทอง
8515071900333นายกิตติศักดิ์ เทพประสิทธิ์
9515071900051นายวรศักดิ์ ทับห่วง
10515071900259นางสาวพฤฒกมล จิราพัชรนิธิสกุล
11515071900135นายภาคภูมิ ธำรงค์รัตน์
12515071900036นายภาคภูมิ หอมกลิ่น
13515071900010นายภานุวัฒน์ เติมตัวรัมย์
14515071900218นายสมภพ สำโรงทอง
15515071900077นางสาวฉวีวรรณ คนหลัก
1650507190283นางสาวสุนันทา ปั้นเทียม
17515071900184นางสาวสายสมร ขันธ์สอน