รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507190226นางสาววันทิพย์ ทิพศิลา
2525071900522นางสาวพรชนก สีนวล
3525071900076นางสาวสมพิศ ทิพย์เสถียร
4525071900548นางสาวชนากานต์ ฟักทับทิม
5525071900142นางสาวเพ็ญนภา ขุนประเสริฐ
6525071900019นางสาวจุฑารัตน์ ประเสริฐกุล
7525071900092นางสาวกัญธิมารัก ศรีพิมล
8515071900127นายพัฒนพงศ์ ประสานธำรงศิริ
9515071900093นายณัฐกร โชติวรรณพร
10525071900084นายเพ็ชร เงาศรี
11525071900126นายอนุพงศ์ จันทร์แต่งผล
12525071900191นายธีรังกูร บุญเทพประทาน
13525071900217นายณัฐพงษ์ รัศมีรวีมาตร