รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535071900075นางสาวกิติยาภรณ์ กลัดแสม
2535071900562นางสาวอรสุดา แก้วทอง
3535071900067นางสาวมัทนาวดี ศรีสุข
4535071900554นายธนกฤต คงกระพันธ์
5535071900539นางสาววิไลภรณ์ ทองกัญญา
6535071900638นางสาวสุภาวดี ศรีสุข
7535071900190นางสาววิภา แป้นอินทร์
8535071900216นายศักดิ์สิทธิ์ มะหิทธิ
9535071900620นางสาวสุกัญญา หาญธำรงวิทย์
10535071900711นางสาวอารยา สัพโส
11535071900703นางสาวศิริภร สุวรรณกุมาร
12535071900596นางสาวศิริรัตน์ นิ่มน้อย
13535071900174นางสาวกมณเฑียร ลาภะมูล
14535071900521นางสาววัลลิภา ศรีสัญญา