รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535071900042นางสาวธัญวรี บริบูรณ์
2535071900182นางสาววิชิตา หลวงภักดี
3535071900604นายสฤษฎ์ยศ จิรกุลพรชัย
4535071900646นางสาวสุลาวัลย์ โปร่งจิตร
5535071900679นางสาวอภิวรรณ เจนการค้า
6545071900041นางสาวธนาภรณ์ สารการโกศล
7545071900017นายเกษมศักดิ์ แย้มจรัส
8545071900165นางสาวฤดีมาศ กระจ่างศรี
9545071900207นางสาวตัสนีม สวัสดี
10545071900637นางสาวนภสร บุญรักษ์
11545071900587นายภาณุภัทร์ ไทยอุดมทรัพย์
12545071900595นางสาวสุกัญญา นาคศรี
13545071900140นางสาวเบ็ญจรัตน์ กำจัดภัย
14545071900132นางสาวกมลรัตน์ ญาณสิทธิ์
15545071900629นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์
16545071900090นางสาวจุฑารัตน์ ชะเอม
17545071900652นางสาวเพชรรัตน์ เพ็ชรศรี
18545071900561นายธีรเดช โพธิ์ทอง