รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555071900073นางสาวชุติมา รักขา
2565071900387นางสาววรัญญา แต้มทอง
3565071900338นางสาวนัตตา สิงห์หะนาท
4565071900320นางสาวธัญญลักษณ์ ชำนาญจุ้ย                   
5565071900312นางสาวฐิติชญา ติดแก่น
6565071900296นางสาวจีรนันท์ แก้วเสน่ห์
7565071900288นางสาวรุ่งมณี ประเสริฐศิลป์
8565071900262นางสาวปริณดา กมลานันท์
9565071900171นายปิยวุฒิ สินธนวุฒิ
10565071900155นายชโยดม ต้นสวรรค์
11565071900148นายกิตติภาสน์ โชติวิวัฒน์กิจ
12565071900098นางสาวแพรวพรรณ ธีรพรณรงค์
13565071900080นางสาวนิภาพร แก้วทอง
14565071900072นางสาวฐิติมนต์ ปิติจริยาวัฒน์
15565071900064นางสาวชรัญญา จันทร์สอน