รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575071900337นายธนาพงษ์ ใจแก้ว
2575071900279นางสาวสุธินี เจริญศิลป์
3575071900212นางสาวศิริลักษณ์ บุญจริง
4575071900303นายปวีณกร สีแก้วน้ำใส
5575071900345นางสาวมนฤดี ใจสุทธิ
6575071900261นางสาวภัทราวรรณ ปาลวัฒน์
7575071900014นางสาวกมลวรรณ พันธุ์วิริยะเวช
8575071900162นายภาณุวัฒน์ สุขเอม
9575071900097นางสาวทิพย์สุดา พงษ์ทวี
10565071900304นายพิษณุ เรืองศิริ
11565071900114นางสาววารุณี สีนามเอ้น
12565071900015นายสัตยา เพียกุนา