รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504080240นายวรุตม์ บูรณบุรีเดช
249504080265นางสาววารุณี กุลไทย
349504080299นางสาวศศิมา เมฆลอย
449504080182นายปานศักดิ์ ทิมาบุตร
549504080331นางสาวสุดารัตน์ อุดร
649504080042นางสาวฉัตรลดา สุทวีทรัพย์
749504080117นางสาวทศสิริ นนทลี