รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504080232นางสาวลลิตา เรืองแข
249504080257นายวสันต์ สงัดทรัพย์
350504080016นางสาวกาญจนา คู่ชัยภูมิ
450504080149นางสาวณัชชา คำกองแก้ว
550504080529นางสาววิลาวัณย์ ชุติจาตุรนต์
650504080263นางสาวนฐกานต์ เปล่งรัตน์
750504080271นายนวพงษ์ บุญบำรุง
850504080289นางสาวนันธนิต คงธนจารี
950504080354นางสาวพรศิริ ตระกูลขจรศักดิ์
1050504080636นางสาวสุภัทรา สะมะอนันต์
1150504080644นางสาวสุรัสวดี สุขสุภักดิ์
1250504080719นางสาวอรวรรณ ตรีเนตร
1350504080446นางสาววรรณทิพา สุ่มนิล
1450504080743นายเอกวัฒน์ ศรีประสาธน์
1550504080503นายวิทยา พันตัน
1650504080669นายอนันตพร สุนันท์กิ่งเพชร
1750504080461นางสาววราภรณ์ สุขฉ่ำ
1850504080156นางสาวสาวิกา มนตรี
1950504080164นางสาวต้องตา เกตุแก้ว
2050504080115นางสาวชัชวาริน แสงปานดี
2150504080024นางสาวกาญจนา เอี่ยมธรรมกุล
2250504080735นางสาวอุษณีย์ ไชยอุดม
2350504080453นายวรวุฒิ หาสุข
2450504080081นางสาวจุฑารัตน์ กปิตถัย
2550504080305นายปรัชญา ศรีพัฒนานนท์
2650504080693นางสาวอภิรติ วิศาลสกุลวงษ์