รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504080380นายอภิชาติ เบ็ญมาศ
250504080099นางสาวชลดา เที่ยงธรรม
350504080396นางสาวมานิตา รอดเทศ
450504080560นางสาวศสิภรณ์ ตั้งสกุลธรรม
550504080628นางสาวสุธาทิพย์ ฉิมภาลี
650504080727นางสาวอัมพิกา แก้วงาม
750504080610นางสาวสุชาวดี ดำมีสี
8515040800234นางสาวตวงรัตน์ ฤทธิ์รัตนอาภรณ์
9515040800184นายทวีศักดิ์ ฐิติวิทยาสรรค์
1050504080362นางสาวพัชราภรณ์ อินทคล้าย
11515040800432นางสาวมัทนา ธนสิทธินันท์
12515040800036นางสาวชลลดา ชาวสวน
13515040800093นางสาวอรพรรณ ทองน่วม
14515040800291นางสาววารี เปล่งปลั่ง
1550504080339นายปวริศ จุลฑโกศล
1650504080321นายปรีดา บุญวิวัฒน์
17515040800010นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วอำไพ
18515040800275นางสาวปานรวี ปุริสาย