รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040800101นายทศพร แก้วคนอง
2515040800507นางสาวณัฐกฤตา ภูฆัง
3515040800515นายยุทธพล ประดิษฐศิริผล
4515040800341นางสาววาสนา แจ่มแจ้ง
5515040800374นายชัยฉัตร ศรีวารีรัตน์
6525040800068นางสาวศิริภรณ์ เสนารัตน์
7525040800084นายอภิเชษฐ์ เกตุแก้ว
8525040800191นางสาวชนากานต์ ชูโชนาค
9515040800226นางสาวพรรณนิภา สุทีวรรณ
10515040800135นางสาวกรกมล พิพัฒน์พฤติกุล
11515040800325นายนิรุตน์ เกื้อมี
12515040800366นายพงษ์พัฒน์ จารุโกมล
13515040800333นางสาวอำพันธ์ พุ่มมีจิตร
14525040800381นางสาวปณิดา เกษมทรัพย์
15525040800407นางสาวสุรีพร ประสพสมบูรณ์
16525040800027นายทรงศักดิ์ เจตธรรมคุณ
17525040800357นางสาวสุพัตรา เฉลิมสีไชย
18515040800119นางสาวทวีพร เอี่ยมจงจันทร์
1950504080404นางสาวเยาวลักษณ์ วรรณคล้ำ
2050504080487นายวัชระ คำบุญเกิด
2150504080602นางสาวสุชาดา สุดสิน
22515040800408นายวิษณุกร วิทยาภรณ์
23515040800085นายนิมิต หงิมเพ็ง
24525040800324นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมประชา
25525040800167นายธนัชพร เหล่าสุทธิวงศ์