รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515040800267นางสาววรัญญา สวรรยารัตน์
2515040800390นายปรัชญา มูลละ
3515040800549นายอภิวัฒน์ ดีน้อย
4525040800076นางสาวน้ำทิพย์ ชุ่มเย็น
5525040800258นางสาวจีรวรรณ พริกไทย
6525040800332นางสาวสุพัตรา สุจริยานุรักษ์
7525040800506นางสาวชุติมณี ลีรุ่งสีทอง
8515040800523นายอัมนาถ สมงาม
949504080174นายปริญญา บุตรสุพรรณ์
10515040800143นายเก่ง ปัญญา
11525040800498นายณัฐทกฤต กรเจริญวงศา
12535040800208นางสาวบัว ชูกำแพง
13535040800091นางสาวพนิดาภรณ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
14535040800539นางสาวรุ่งนภา นิลดี
15535040800596นางสาวรังรอง ติเยาว์
1649504080059นายเฉลิมเกียรติ บุตรวิชา
17515040800242นางสาวสานิพัฒน์ วงษ์ชมภู
18535040800703นางสาวสุพัตรา เมืองเดช
19535040800232นางสาวปิยะรัตน์ แสงมณี
20535040800570นางสาวอรพรรณ ดีบุกคำ
21535040800612นางสาวศศิธร อุดแก้ว
22535040800109นางสาวธัญญารัตน์ สายพานทอง
23535040800059นายธวัชชัย แซ่ปึง
24535040800117นางสาวนภาวรรณ สุยะปัน
25535040800216นางสาวประภาศรี ทางธรรม
26535040800026นางสาวจิตราภรณ์ เรืองปรีชา
27535040800224นางสาวปริฉัตร ศรีชัย