รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040800316นางสาวนุชจรินทร์ ฐาปนภูมิพงศ์
2525040800423นางสาวภาษณ์วิภา สกุลณี
3525040800241นายรัชชนนท์ พิลา
4535040800653นางสาวรัตนา แก้วเกาะสะบ้า
5525040800399นางสาวจุฑามาศ ตรีเนตร
6545040300422นางสาวธารารัตน์ สุขงาม
7535040800695นางสาวสุนันทา วงษ์สนิท
8535040800166นายกิติพงค์ แม่นปืน
9535040800679นางสาววีริสรา ธนพรชัยพรหม
10545040300927นายธีรกร รอดเจริญ
11545040100814นายรัฐพงศ์ มั่งเกียรติสกุล