รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040301668นางสาวณภัค อมรรักษ์
2555040301759นายนพดล ยะนิล
3555040300421นายเกษตร ทองใบโต
4555040300447นางสาวคณาพร อัคลา
5555040300454นายจีรวัฒน์ สิริภัทรโชติ
6555040300850นายธวัชชัย ฐิติกรวิวัฒน์
7555040300884นายปกรณ์ หิรัญวัฒนานนท์
8555040301353นางสาวภัคนันท์ อินไข่
9565040800056นายณัฐพล ดีไพล
10565040800080นางสาวรัตนี เพชรรอบ
11565040800098นางสาววรัญญา ฉายอริยะกุล
12565040800171นางสาวอรจิรา อินทอง
13565040800395นางสาวนฤภร ฤทธิ์กระจ่าง
14555040301940นายชลรัตน์ ชินรัตน์
15565040800213นางสาวเฟิร์นวัน ตัณสุเทพ
16565040800189นางสาวอรวรรณ พิมพ์ทอง
17565040800478นางสาวสุภิฏฐา ตันยา