รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040800618นางสาวสิริลักษณ์ แก้วสมุย
2575040800667นายอาณาพร เมฆารักษ์ภิญโญ
3575040800568นางสาวพัทธนันท์ ชายขุนทด
4575040800139นายธนัตถ์ คุณพรไพศาล
5575040800535นายทินภัทร อากาศน่วม
6575040800501นางสาวจรรยา ศรีสมุทรนาค
7575040800519นางสาวชนัฎสรณ์ รัตนผดุงเกียรติ
8575040800600นายศุภวิชญ์ แป้นทอง
9575040800188นายปิติภัทร กลมกล่อม
10575040800220นางสาวพัชรี โมรา
11575040800410นางสาวดวงดาว ทองนาค
12575040800444นางสาวภัณฑิรา มัญยะหงษา
13575040800071นางสาวจิตาภรณ์ วงษ์มาพันธ์
14575040800196นายปิยะ เทียมหัวนอก
15575040800394นางสาวภัทรธร นทีสถิตย์ธาร
16575040800311นางสาวสุภาวดี อินทร์จำรัส
17575040800121นางสาวธนภรณ์ ศรีกระจ่าง
18575040800261นางสาววราริญ โกมัย
19565040800544นายทิวัฒน์ หวลกระโทก
20565040800585นางสาวฤดีมาศ คำสุทธิ
21565040800593นางสาวมยุรี แก้วศิลชัย
22565040800486นายอภิวัฒน์ เกิดสมศักดิ์
23565040800494นางสาวอมรรัตน์ สัมมามิตร
24565040800445นายศตวรรษ แสงทองทวีเลิศ
25565040800338นางสาวทิพย์สุดา ตรีปัญญา
26565040800270นางสาวเจนจิรา คำพูล
27565040800148นางสาวสำรวย มัธยม
28565040800049นางสาวฐิติญา ดอนจวง
29555040301874นางสาวสินีนารถ อนุพงษ์