รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448604031014นายกฤษณะ ศรีโท้
20448604031048นายโกฏจนาท ทศพิทักษ์กุล
30448604031071นายคมสัน นาไชย
40448604031105นายชุมพล กำเหนิดนนท์
50448604031279นายวันชัย อุบัวบล
60448511030224นายอภิสิทธิ์ สุวรรณปา
70448511030166นายวิรัส กันทะปิง
80448604031139นายทราวุฒิ สามลชัย
90448604031147นายธงชัย เพ็ญประโคน
100448604031311นายวุฒิพงศ์ ไชยแสง
110448604031394นายเอกสิทธิ์ มูลวันดี
1249604031036นายคชภัค พืชนผล
1349504030245นายวิชัย ภูประพัน
1449504030278นายวีรยุทธ ชัยศรีษะ
1549504030302นายสมโภช ทองดี
1649504030435นายเอกอรุณ ลีนะนิธิกุล
1749604031085นายชาญชัย วงจันทร์
1849504030013นางสาวกนกวรรณ เย็นใจ
1949504030187นางสาวพิริญา วานิชกลาง
2049604031077นายชาคริต วิบูลย์ชาติ
2149504030351นายสุรเดช วงษ์วิไลวารินทร์
2249604031119นายณัฏฐพล โชคอนันท์สิทธิ์
2349604031234นายมนู อุบลบาน
2449604031275นายวิชาญ แก้วอารีลักษณ์
2549604031317นายศราวุฒิ สำเภา
2649504030054นายเฉลิมชัย จันทบาล
2749504030096นายตรีพัฒน์ แซ่พู่
2849504030138นายนิรุต อันธพันธ์
2949504030146นายปรวีย์ ทองเขียว
3049504030179นายพลวัฒน์ อังคษร
3149504030211นายรชฏ ประกายมณีวงศ์
3249504030237นายวัชระ ศิริเศรษฐวงศ์
3349604031374นายสมยศ รักเป็นไทย
3450604030390นายสมโภชน์ สิงห์ทองห้าว
350448604030065นายชัยวัฒน์ ลิ่มดุลย์