รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447604031115นายศิริอนันต์ ใช้ช้าง
20448604031378นายนิธิศ สุขมา
30448604030164นายธีระพงษ์ นนทภา
40448511030174นายวีรยุทธ สุรเชษฐ์ชัยพงศ์
50448511030208นายอนุรักษ์ คล่องแคล่ว
60448604030214นายประกิต จีนปั้น
749504030229นายวรณ ยิ้มแย้ม
849504030336นายสาธิต ตระกูลพันธุ์เลิศ
949604031127นายดำรงค์เดช หนูหนุน
1049604031226นายไพรัตน์ บ่อคุ้ม
1149504030104นายทศพร ธรรมมา
1249504030153นายฐิติพันธ์ สุเทียนทอง
1349703130028นายกิตติศักดิ์ นาสะอ้าน
1449703130101นายณัษฐพงศ์ จันทร์จรูญ
1549703130168นางสาวนวรัตน์ วงษ์ไกร
1649703130226นายเพชรสยาม เมาบุรี
1749703130283นายศราวุธ ชัยฤกษ์
1849703130366นายอนันต์ชัย มณีรัตน์
1949703130408นายอายุวัฒน์ พึ่งย้อย
2049703130085นายณรงฤทธิ์ ไตรรัตน์
2149703130127นายไตรรัตน์ ทองเจริญ
2249703130184นายปณต ศรีขำ
2349703130234นายไพศาล คำสุนี
2449703130242นายยุคลธร ยศสิริพรชัย
2549604031143นายทศพร จันทร์ภา
2649604031242นายวรเทพ ประวาลปัทม์
2749604031366นายสมพล วงษ์เจริญ
2849703130358นายสุภาพ ทองเนียม
2949703130374นายอมรเทพ บุญอาจ
3049703130432นายอานนท์ ติ๊บปินวงศ์
3149504030203นายภิญโญ แสงสุริยะ
3249504030294นายศิริพล ศรีสิน
3349504030310นายสรวิชช์ บุญโท
3449604031408นายสุวัฒชัย แก้วเจริญทวีผล
3549504030328นายสหัสชัย เกตุเรืองโรจน์
3650604030341นายวัชระ งามแป้น
3750604030481นายอุทัย ภู่ระย้า
3850604031307นายศุภกิตติ์ วัฒนาตระกูลวงศ์
3950504030292นายวอนศักดิ์ แก้วแย้ม
4050504030367นายอติยะ ประคองเกื้อ
4150604030051นายคมสัน นรานอก
4250604030119นายชานนท์ เต็มใจ
4350604030135นายเตชินท์ เตชาชาญ
4450504030284นายยุทธนา สุโง๊ะ
4550503130010นางสาวกัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์
4650604031208นายพล เชื้อบุญจันทร์
4750604031349นายสมัย กตะศิลา
4850604030267นายปวีณวัชร์ เมธีวีรวัฒน์
4950604030291นายพิศณุ สาธิตนิมิตชัย
5050604030440นายสุทธิภาส เหล่าปราณ
5150604030275นายพงศกร สุวโท
5250604030069นายคมสันต์ จ่างแสง
53516040300332นายศราวุธ ไทยด้วง
54516040300241นายสุบรรณลือ ฮู้คี้
55516040300126นายสมภพ ช่วงวิเชียร
5649504030369นายอดิศร ผาสุข
5750604030382นายศิริชัย ว่องไวงาน