รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511030042นายนพรัตน์ ศรีสำอางค์
20448511030091นายพงศธรณ์ ตั้งสมบัติ
30448511030018นายกัมพล ปัญชะนา
40448511030034นายนพดล บุญคง
550503130028นายกิจติพล เพ็ญธัญญกร
650503130259นายวรรณะ ยิ่งสมบัติ
750503130325นายสมชาย สียงค์พะเนา
850503130382นายอาดิล รัมมะภาพ
950503130036นายกิตติรัช เกียรติทนง
1050503130101นายไตรพล บำรุง
1150503130168นายพีรพัฒน์ แผนสูง
12515031300533นายโยฮัน มุณี
1349703130143นายธฤต วรนิพิษฐานันท์
1450503130184นายเพทาย เผือกพันธ์มุข
1550503130275นายวิจักร์ บัวสิงห์
1650503130358นายสิทธิกาญจน์ ทัพยุทธพงศ์
1750503130267นายวาริน พิทักษ์ดำรงชัย
1850503130291นายวีรพล เนตรสว่าง
1950503130242นายรุ่งโรจน์ ลำทะแย
2050503130127นายบดินทร์ กำเนิดเหมาะ
21515031300053นายมนตรี เกียรติปราการ
22515031300038นายณัฐวุฒิ ถาบุตระ
23515031300467นายสมบูรณ์ ทับทอง
24515031300152นายชลชัย อรุณ
25515031300483นายคมสรรค์ วีระนนท์
26515031300145นายกิตติพงษ์ ราชพิบูลย์
27515031300061นายเกรียงไกร จุมพล
2850503130176นายเพชรวุธ บุญประจง