รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503130176นายเพชรวุธ บุญประจง
250503130408นายเอกพงษ์ วงษ์สมศรี
3515031300293นายณฐกร ดอกไม้งาม
4515031200121นายวรชัย ทิตอร่าม
5515031200154นายสุทธิพงษ์ ธนภัทรกุลชัย
6515031200220นายเชษฐา รื่นพงษ์พันธ์
7515031200279นายวันวริชย์ แวโน๊ะ
850503130234นายรัฐพล พรหมสุรินทร์
9515031200113นายณัฐกิตติ์ เชื้อไทย
10525031200138นายกัณฑการณ์ เพ็งชัย
11525031200237นายเสกศักดิ์ หนองตรุด
12515031200246นายธีรพงศ์ ฤาชัยลาม
13515031200055นายพงษ์ศักดิ์ พานิชรัมย์
14515031200097นายณัฐวุฒิ หักทะเล
15515031200071นายดลวัฒน์ เนตรทิพย์
16525031200179นายนิรุจณ์ แฮดจ่าง
17525031200328นายอิทธิลักษณ์ ราชแก้ว
1850503130044นายจตุพร ขวัญมา
1950503130374นายอนุสรณ์ เหง้าสารี
20515031300244นายอนุวัฒน์ แก้วอรุณ
21525031200013นายภาณุพงศ์ เจริญสุข
22525031200088นายล้อมพงศ์ จินดานิธิวัฒนะ
23515031300376นายกิตติศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ
24525031200146นายณัฐวุฒิ อุ่มเงิน
25525031200286นายศรีรัตน์ แดงมุกดา
26525031200161นายจักรี ทองบุญ