รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031300327นายณัฐพล ศิริประเสริฐพร
2515031300087นายธนาคาร เดชชัง
3515031300269นายเอกวัฒน์ สิริชยานนท์
4525031300185นายพชร ทิพย์ดี
5525031300110นายณัฐสิทธิ์ หวังจองกลาง
6525031300037นายจีรพัฒน์ เรืองอ๊อด
7515031300350นายอดิวิชญ์ จิตรพิลา
8515031300418นายวิจิตร สุขนารถ
9515031300079นายนราธิป อาคะพงษ์
10515031300228นายภูริลาภ ทรัพย์วรางค์
11515031300236นายอภิวัฒน์ หงษ์คู
12515031300277นายสมเดช ชาญกูล
13515031300517นายชำนิ มิลาวรรณ
14525031300276นายครรชิต รัตนเสถียร
15525031300292นายทศพล ภารพงษ์
16525031300268นายปกรณ์ ใจปลื้ม
17525031300235นายณรงค์ศักดิ์ โสมแข็ง
18535031300101นายณรงค์ศักดิ์ รัชนิพล
19535031300119นายณัฐพงษ์ ประทับกอง
20535031300465นายเอกชัย แก้วดวง