รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031300135นายนาวี แสงวิมาน
2535031300127นายธีรศักดิ์ สุนนนาม
3525031300052นายระพีพัฒน์ ปานอุรัง
4545031300274นายพัทธยากร พิรุณ
5525031300326นายฐปนัท กรอบทอง
6525031300300นายทัศไนย สังข์ทอง
7525031300318นายชลิต กันเกิด
8545031300142นายอรัญเทพ ภมรพล
9525031300144นายฐิติภัทร อินคำ
10545031300381นายอดิศักดิ์ ทาทิพย์
11545031300159นายกฤษฎา บุญชื่น
12535031300242นายศุภมงคล นีระ
13535031300275นายอนิรุต ธุมา
14545031300134นายวชิระ บุราณรมย์